Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Saturday, 8 June 2019, 5:36 PM
Anyone in the world
Khóa học này mang tính chất nhập môn về trực quan hóa và trình diễn dữ liệu cung cấp cho người học các khái niệm, phương pháp, và công cụ cơ bản cho trực quan hóa dữ liệu. Mục đích của khóa học là giúp người học có được phương pháp luận và công cụ để có thể “nhìn thấu” vào dữ liệu nhằm đưa ra được các kết luận quan trọng từ dữ liệu nhằm hỗ trợ cho các quá trình lập luận và ra quyết định. Khóa học bắt đầu bằng việc giới thiệu người học tới các ví dụ và ứng dụng thực tế và từ đó dẫn dắt tới các kiểu dữ liệu khác nhau, với các đặc tính và quan hệ khác nhau. Học viên sẽ được học các phương pháp trực quan hóa và phân tích dữ liệu trực quan cho nhiều loại dữ liệu khác nhau như dữ liệu quan hệ, dữ liệu có cấu trúc (cây, đồ thị, mạng), dữ liệu bán cấu trúc và dữ liệu phi cấu trúc (như văn bản, tài liệu), dữ liệu chiều cao, dữ liệu không-thời gian. Khóa học cũng cung cấp cho học viên các phương pháp cho biểu diễn dữ liệu trực quan (ví dụ như văn phạm trực quan – visual grammars), mã hóa trực quan (visual encoding), và các cơ chế tương tác dẫn tới các phân tích dữ liệu trực quan dạng tương tác (interactive visual analytics). Người học cũng sẽ được học cách thức giải quyết một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi, gộp, phân loại, phân cụm, phát hiện ngoại lai trong dữ liệu thông qua trực quan hóa dữ liệu.
[ Modified: Tuesday, 11 June 2019, 1:55 PM ]