Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world
Trong khóa học này, học viên sẽ được học các khái niệm và kỹ thuật cơ bản về thu thập dữ liệu và một số phân tích ban đầu trên dữ liệu. Nội dung khóa học bao gồm các kỹ thuật cơ bản và các công cụ dùng cho việc tìm hiểu, tiền xử lý, và làm sạch dữ liệu thông qua các thao tác về nhóm, làm trơn, lấy đại diện dữ liệu. Khóa học giúp cho học viên nắm bắt được các kỹ thuật để giải quyết những vấn đề thường gặp phải khi làm việc với dữ liệu trong thực tế như mất mát dữ liệu (missing data), giảm chiều dữ liệu (dimensionality reduction), hay lựa chọn, xác định các đặc trưng dữ liệu (feature engineering). Học viên sẽ được học các kỹ thuật cơ bản của phân tích dữ liệu trực quan (exploratory data analysis – EDA) giúp họ có thể tóm tắt, trực quan hóa ban đầu để hiểu về dữ liệu, cũng như phát hiện các ngoại lai (outliers) trong các tập dữ liệu lớn. Sử dụng các công cụ của EDA, học viên sẽ học được cách thức phát hiện ra mối quan hệ giữa các thuộc tính của dữ liệu để từ đó lựa chọn các mô hình hợp lý cho dữ liệu cần xử lý.
[ Modified: Tuesday, 11 June 2019, 1:54 PM ]