Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world
Mục đích của khóa học nhằm giúp học viên làm quen với phân tích dữ liệu thông qua ngôn ngữ lập trình Python và các gói thư viện liên quan. Học viên sẽ được học cách nhập, kiểm tra, phân tích, trực quan hóa, học từ dữ liệu và đưa ra các biểu diễn và báo cáo dữ liệu (data report) dạng tường minh. Khóa học này là sự tiếp nối của Khóa học Lập trình Python nhưng chú trọng vào nội dung kiến thức và thực hành về tính toán học và phân tích dữ liệu. Khóa học này cũng là nơi học viên trực tiếp áp dụng các kiến thức đã học được từ Khóa học Cơ sở Toán học. Các chủ đề trong khóa học bao gồm tính toán khoa học, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu với các gói thư viện như numpy, matplotlib, pandas, và các nội dung nâng cao liên quan đến trực quan hóa, mô hình hóa dữ liệu dùng thống kê và học máy với các gói thư viện như Bokeh, Scikit-Learn, và tính toán văn bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên với thư viện NLTK.
[ Modified: Tuesday, 11 June 2019, 1:51 PM ]