Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Saturday, 8 June 2019, 5:29 PM
Anyone in the world
Khóa học giúp người học ôn tập lại những kiến thức toán cơ bản cần thiết cho các khóa học trong chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu. Học viên sẽ được học các phương pháp toán học dùng để phát triển các kỹ thuật trích rút thông tin/tri thức từ dữ liệu. Nhằm giảm thiểu sự nhàm chán và việc khó tiếp thu các công thức, chứng minh toán học phức tạp, khóa học này chủ yếu tập trung vào việc giúp học viên nắm được các khái niệm và kỹ thuật cơ bản dựa trên các ví dụ minh họa từ các ứng dụng thực tế. Các khái nhiệm, kỹ thuật này sẽ được minh họa thông qua ngôn ngữ lập trình Python và các ngôn ngữ lập trình khác. Chủ đề trong khóa học bao gồm đại số tuyến tính, tính toán ma trận, giải tích đa biến, tối ưu, và thống kê.
[ Modified: Tuesday, 11 June 2019, 1:50 PM ]