Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Saturday, 8 June 2019, 5:28 PM
Anyone in the world

Khóa học này đưa học viên đến thế giới của ngôn ngữ lập trình Python (ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay tại các đại học của Mỹ). Người học không cần có kinh nghiệm hay hiểu biết về lập trình trước khi tham gia khóa học này. Khóa học sẽ đào tạo học viên cách lập trình trên máy tính thông qua việc viết các chương trình Python để giải quyết các bài toán và vấn đề thực tế. Khóa học cũng sẽ trang bị cho học viên những ý niệm và nguyên lý cơ bản ban đầu về phát triển phần mềm (phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử) và phong cách lập trình (programming style).

Nội dung chính của khóa học bao gồm các khái niệm và kiến thức cơ bản về lập trình như kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, phát triển thuật toán, thiết kế chương trình với hàm sử dụng ngôn ngữ lập trình Python. Khóa học cũng cung cấp cho học viên những khái niệm và nguyên lý cơ bản về lập trình hướng đối tượng (OOP), cũng như các kỹ thuật về xử lý thông tin và dữ liệu trên máy tính. Học viên sẽ được huấn luyện để giải quyết các vấn đề, các thách thức thực tế về phát triển phần mềm, tạo dựng các ứng dụng thực tế có tính ứng dụng cao.

[ Modified: Tuesday, 11 June 2019, 1:49 PM ]