Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world

Buổi bảo vệ dự án thành công khép lại Khóa học giành cho học sinh đầu tiên - AI for Kids

Sáng chủ nhật ngày 13/01/2019 vừa rồi, buổi bảo vệ dự án kết thúc Khóa học đầu tiên giành cho học sinh - AI for Kids. Đặc biệt hơn, các em đều trình bày sản phẩm của mình bằng tiếng Anh.