Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world

Buổi trình diễn kết quả khóa học Thị giác máy tính và khóa học Học máy cơ bản

Chủ nhật ngày 3/3/2019 vừa rồi, Viện trí tuệ nhân tạo AI Academy Vietnam tổ chức ấn tượng buổi trình diễn các dự án của học viên 02 khóa học:

  • Thị giác máy tính (Computer Vision) khóa đầu tiên, và
  • Học máy cơ bản (Machine learning fundamentals) khóa 02