Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world

Em phải đến Tokyo mùa hè này để học và trải nghiệm về AI, CMCN 4.0!

Một chương trình phối hợp giữa AI Gifted School của AI Academy Vietnam và Tokyo Techies!


Tags:
[ Modified: Saturday, 15 June 2019, 10:11 AM ]