Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Saturday, 8 June 2019, 5:24 PM
Anyone in the world

Chúng tôi là ai

Hội đồng Khoa học bao gồm các chuyên gia về ứng dụng học máy.  Chúng tôi là đại diện từ 5 trường đại học hàng đầu, top 3 công ty ICT và nhiều lĩnh vực như bán lẻ, truyền thông, ngân hàng, nông nghiệp... 

Nhiệm vụ

Hội đồng tư vấn để đưa kiến thức bài giảng được vào thực tế. 
Hội đồng chịu trách nhiệm kiểm tra tài liệu khóa học, thành lập và quản lý các tiêu chuẩn chất lượng đào tạo nhằm đảm bảo khách hàng được học những kiến thức thích hợp và cập nhật. 

Hội đồng xây dựng các dự án R&D với các đối tác, phát triển chương trình học và thiết kế chương trình đào tạo đặc biệt. 

[ Modified: Saturday, 15 June 2019, 10:04 AM ]