Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world

Hệ thống của chúng tôi (VNAS) cung cấp giải pháp tùy chỉnh cho khách hàng trong việc thu thập, phân tích và tóm tắt tin tức trực tuyến và internet (bằng tiếng Việt) với các tính năng đáng chú ý như: 

- Tính toàn diện: thu thập dữ liệu từ hầu hết các trang tin tức tiếng Việt, cho phép người dùng xác định các nguồn tin tức.

- Tự động hóa: dựa trên cấu hình do người dùng xác định, hệ thống tự động chạy mà không có sự can thiệp của con người.
- Tóm tắt điều hành: cung cấp tóm tắt đơn và đa tin tức , cũng như ghi lại tin tức.
- Hỗ trợ quyết định: xem xét tác động của tin tức đối với khách hàng 
- Thân thiện với người dùng: cho phép người dùng tương tác với tất cả các quy trình như thu thập, gắn thẻ, phân tích, tóm tắt, đánh giá tin tức và tạo các tin tức cá nhân.
- Thống kê thông tin: cung cấp số liệu thống kê trực quan khác nhau về chủ đề tin tức, tác giả, ý kiến...
- Báo cáo tin tức điều hành: tạo báo cáo tin tức về các chủ đề tin tức người dùng quan tâm.