Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Monday, 10 June 2019, 4:37 PM
Anyone in the world

Demo thuật toán đi sai làn. Trong video, giả sử làn đường bên tay trái là làn đường dành cho xe máy, làn bên phải là làn dành cho ô tô.