Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Sunday, 9 June 2019, 7:00 PM
Anyone in the world
Khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).Khóa học dựa trên vấn đề mà học viên được giới thiệu về các vấn đề cốt lõi trong NLP như phân đoạn từ và gắn thẻ, nhận dạng đối tượng, phân loại tài liệu, các vấn đề / ứng dụng hiện đại của NLP (tóm tắt văn bản tự động, dịch máy thống kê, chatbots, ...) Khóa học được xây dựng dựa trên dự án,  học viên có thể học các khái niệm, vấn đề, kỹ thuật, công cụ thông qua các dự án thực tế và ngoại vi, giúp hình thành các kỹ năng làm việc của NLP.

[ Modified: Wednesday, 12 June 2019, 3:28 PM ]