Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Sunday, 9 June 2019, 6:58 PM
Anyone in the world
Học sâu (Deep Learning) và công nghệ lõi đứng đằng sau nhiều kết quả thành công và tiến bộ của trí tuệ nhân tạo trong thời gian gần đây. Trong khóa đào tạo này, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về các khái niệm và kỹ thuật chính yếu trong học sâu thông qua việc học và ứng dụng các mô hình như Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, và Generative Deep Learning Models. Khóa đào tạo sẽ huấn luyện người học trong việc làm thế nào để xây dựng, huấn luyện và hiệu chỉnh các mô hình nói trên trong các công cụ phổ biến cho học sâu như TensorFlow, Keras... để giải quyết các bài toán ứng dụng thực tế. Khóa đào tạo cũng cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản cho việc áp dụng học sâu vào một số lĩnh vực như thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và phân tích mạng xã hội.
[ Modified: Saturday, 15 June 2019, 9:10 AM ]