Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world
Nội dung khóa đào tạo cung cấp cho người học những khái niệm, kiến thức và kỹ thuật cơ bản của học máy được dùng trong việc giải quyết các bài toán liên quan đến phát hiện bất thường và phát hiện ngoại lệ (anomaly and outlier detection). Các kỹ thuật và mô hình học máy cho phát hiện bất thường được giảng dậy trong khóa đào tạo này bao gồm từ các mô hình học máy thống kê truyền thống (như One-class support vector machines, tree based learning algorithms, …) tới các mô hình học máy hiện đại nhất (Học sâu, Học không giám sát, học bán giám sát). Học viên sẽ được học các khái niệm, kỹ thuật, công cụ học máy này thông qua việc giải quyết các bài toán với dữ liệu từ thực tế trong các lĩnh vực như – tài chính (financial time series), an ninh mạng, hệ thống camera giám sát, phát hiện sai hỏng trong sản xuất công nghiệp, etc.
[ Modified: Saturday, 15 June 2019, 9:05 AM ]