Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Sunday, 9 June 2019, 6:27 PM
Anyone in the world
Mục đích chính của thị giác máy tính là phát triển các phương pháp cho phép máy tính có thể “nhìn và hiểu” được thế giới thực (ảnh và videos) như hệ thống thị giác của con người. Khóa học này cung cấp cho người học những kiến thức nhập môn về thị giác máy tính bao gồm các khái niệm, mô hình, kỹ thuật cơ bản từ việc trích rút các đặc trưng cấp thấp (low level feature) tới nhận dạng và hiểu ngữ nghĩa của hình ảnh. Nội dung khóa học bao gồm các kiến thức và kỹ thuật cơ bản cho xử lý ảnh, biểu diễn đặc trưng ảnh, nhóm ảnh, phân loại ảnh, và các kỹ thuật dựa trên học máy (chủ yếu là học giám sát và học phân lớp). Các khái niệm, kỹ thuật, thuật toán được chuyển tải thông qua việc giải quyết các bài toán cơ bản của thị giác máy tính (như nhận dạng đối tượng, phân đoạn ảnh, …) với các công cụ lập trình cho thị giác máy tính (như OpenCV).
[ Modified: Wednesday, 12 June 2019, 3:08 PM ]