Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Sunday, 9 June 2019, 6:26 PM
Anyone in the world

Khóa đào tạo này là sự tiếp nối và nâng cao của khóa đào tạo Học máy cơ bản. Khóa đào tạo này dành cho những người đã có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về học máy và việc ứng dụng các kỹ thuật học máy vào việc giải quyết các bài toán trong thực tế.

Khóa đào tạo cung cấp các kiến thức, mô hình nâng cao và hiện đại về học máy cho các hình thức học máy (giám sát, bán giám sát, không giám sát, học tăng cường) và cung cấp kiến thức nền tảng về học sâu (Deep Learning). Các chủ đề trong khóa đào tạo bao gồm: Mixture models, Bayesian Methods, Latent Dirichlet Allocation, Ensemble learning, Reinforcement learning, and Deep Learning.

[ Modified: Tuesday, 11 June 2019, 2:04 PM ]