Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Sunday, 9 June 2019, 6:25 PM
Anyone in the world
Khóa học này giới thiệu tới người học các ứng dụng của khoa học dữ liệu vào lĩnh vực phân tích kinh doanh (business analytics). Người học sẽ được tiếp thu các khái niệm và công cụ cơ bản cho việc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu (data driven). Nội dung khóa học bao gồm khoa học về ra quyết định (decision making), các hệ thống hỗ trợ ra quyết định, các hệ thống kinh doanh thông minh, trực quan hóa dữ liệu (data visualization), các công cụ cho phân tích kinh doanh, phát hiện và quản lý tri thức.
[ Modified: Saturday, 15 June 2019, 9:06 AM ]