Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Saturday, 8 June 2019, 5:38 PM
Anyone in the world
Khóa học cung cấp cho người học các khái niệm, phương pháp, và kỹ thuật cơ bản cho khai phá dữ liệu. So sánh với khóa học “Học Máy Cơ Bảm” (Machine Learning Fundamentals) thì nội dung khóa học này có tính hướng vấn đề và hướng dữ liệu (Data Driven) hơn. Các phương pháp và công cụ để khai phá dữ liệu mà người học sẽ được tiếp thu trong khóa học bao gồm phân cụm dữ liệu (clustering), hồi quy trên dữ liệu (regression), phân lớp dữ liệu (classification)... với các ứng dụng trên dữ liệu thuộc nhiều loại khác nhau như dữ liệu quan hệ, văn bản, web, graph, … đến từ các tập dữ liệu thực tế.
[ Modified: Tuesday, 11 June 2019, 2:02 PM ]